Consolidarea Capacităților în Învățământul Superior

Proiectele de consolidare a capacităților în învățământul superior sprijină acțiuni de cooperare internațională, bazate pe
parteneriate multilaterale între organizațiile active în domeniul învățământului superior. Aceasta sprijină relevanța,
calitatea, modernizarea și capacitatea de adaptare a învățământului superior din țările terțe care nu sunt asociate la
programul Erasmus+ pentru redresare socioeconomică, creștere și prosperitate și pentru a reacționa la tendințele
recente, în special la globalizarea economică, dar și la declinul recent al dezvoltării umane, la fragilitatea și inegalitățile
sociale, economice și de mediu în creștere, exacerbate de pandemia de COVID-19.

Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova pot aplica direct pentru finanțarea proiectelor de Consolidare a capacităților, fiind parte dintr-un consorțiu. Proiectele au durata între 2 și 4 ani, în funcție de obiectivele trasate și tipul activităților prevăzute.

Se așteaptă ca acțiunea să contribuie la prioritățile generale ale Comisiei Europene: Pactul verde european (inclusiv
schimbările climatice, mediul și energia), transformarea digitală și tehnologiile de date, alianțele pentru creștere
durabilă și locuri de muncă, parteneriatele în domeniul migrației și guvernanța, pacea și securitatea, precum și
dimensiunea externă a politicilor interne ale UE în domeniul educației. Acțiunea va sprijini o redresare economică
globală ecologică și durabilă de succes în țările terțe care nu sunt asociate la programul Erasmus+, legată de obiectivele
de dezvoltare durabilă (ODD) și de Acordul de la Paris.

Activitățile și rezultatele proiectelor de consolidare a capacităților în învățământul superior trebuie să fie orientate astfel
încât să aducă beneficii țărilor terțe eligibile care nu sunt asociate la program, instituțiilor și sistemelor lor de
învățământ superior.

OBIECTIVELE ACȚIUNII

În mod specific, acțiunea: 

 • va îmbunătăți calitatea învățământului superior în țările terțe care nu sunt asociate la program va consolida relevanța acestuia pentru piața muncii și la nivelul societății;
 • va îmbunătăți nivelul competențelor și al aptitudinilor și potențialul de inserție profesională al studenților din cadrul instituțiilor de învățământ superior din țările terțe care nu sunt asociate la program prin dezvoltarea de programe educaționale noi și inovatoare;
 • va promova educația favorabilă incluziunii, egalitatea, echitatea, nediscriminarea și competențele civice în învățământul superior în țările terțe care nu sunt asociate la program; 
 • va îmbunătăți mecanismele de predare și evaluare pentru personalul și studenții din instituțiile de învățământ superior, asigurarea calității, gestionarea, guvernanța, incluziunea, inovarea, baza de cunoștințe, capacitățile digitale și antreprenoriale, precum și internaționalizarea instituțiilor de învățământ superior din țările terțe care nu sunt asociate la program;
 • va spori capacitățile instituțiilor de învățământ superior, ale organismelor responsabile cu învățământul superior și ale autorităților competente din țările terțe care nu sunt asociate la program în vederea modernizării sistemelor lor de învățământ superior, în special în ceea ce privește guvernanța și finanțarea, prin sprijinirea definirii, a implementării și a monitorizării proceselor de reformă;
 • va îmbunătăți formarea cadrelor didactice și dezvoltarea profesională continuă pentru a genera un impact asupra calității pe termen lung a sistemului de învățământ din țările terțe care nu sunt asociate la program;
 • va stimula cooperarea între instituții, consolidarea capacităților și schimbul de bune practici;
 • va promova cooperarea între diferite regiuni ale lumii prin inițiative comune.

COMPONENTELE PROIECTULUI
Pentru a răspunde diferitelor provocări din țările terțe care nu sunt asociate la program, acțiunea de consolidare a
capacităților în învățământul superior este compusă din trei componente specifice:

Componenta 1 - Promovarea accesului la cooperare în învățământul superior

Această componentă este concepută pentru a atrage instituții de învățământ superior mai puțin experimentate și actori
de mici dimensiuni în cadrul acțiunii de consolidare a capacităților în învățământul superior pentru a facilita accesul
organizațiilor nou-venite. Aceste parteneriate ar trebui să reprezinte un prim pas pentru instituțiile de învățământ
superior și pentru organizațiile cu o capacitate operațională redusă, situate în țări terțe care nu sunt asociate la
program în direcția îmbunătățirii accesului și a mijloacelor comunicare cu persoanele cu mai puține oportunități.
Această componentă va finanța proiecte la scară mică pentru a reduce decalajul în materie de internaționalizare în
rândul instituțiilor de învățământ superior, situate în aceeași țară sau regiune, din țările terțe eligibile care nu sunt
asociate la program. Proiectele ar trebui să stabilească parteneriate pentru a dezvolta idei de cooperare, precum și
pentru a facilita transferul de know-how, de experiență și de bune practici, încurajând accesul la oportunități de
consolidare a capacităților și îmbunătățind incluziunea socială și accesul studenților/personalului cu mai puține
oportunități la o ofertă de învățământ superior de calitate.

Componenta 2 - Parteneriate pentru transformare în învățământul superior

Proiectele din cadrul acestei componente abordează diferitele stadii de progres și provocări ale instituțiilor de învățământ superior, situate în țări terțe eligibile care nu sunt asociate la program, sporesc impactul programului și, după caz, completează alte surse de finanțare. Aceste proiecte trebuie să introducă noi abordări și inițiative în învățământul superior, bazate pe învățarea reciprocă și pe transferul de experiență și de bune practici, care să influențeze nu numai instituțiile, ci și societatea în general. Parteneriatele pentru transformare în învățământul superior sunt proiecte complexe și inovatoare de consolidare a capacităților, bazate pe un transfer de experiență, de competențe și de bune practici, cu o serie de activități interconectate care vizează consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ superior vizate de a aborda provocările secolului al XXI-lea, cum ar fi migrația, schimbările climatice, guvernanța și trecerea la o economie digitală. Rezultatele proiectelor ar trebui să aibă un impact semnificativ și pe termen lung asupra instituțiilor de învățământ superior vizate chiar și după încheierea proiectelor și, ca atare, ar trebui să aducă beneficii societății în ansamblu.

Componenta 3 - Proiecte de reformă structurală

Proiectele din cadrul acestei componente sprijină eforturile țărilor terțe care nu sunt asociate la programul Erasmus+ de a dezvolta sisteme coerente și sustenabile de învățământ superior pentru a răspunde nevoilor lor socioeconomice și ambiției generale de a crea o economie bazată pe cunoaștere. Alte elemente ale acestei componente sunt integrarea și extinderea rezultatelor de succes, precum și a sinergiilor care prevăd sprijin continuu sau sub formă de rezerve pentru sector în cadrul programelor bilaterale de sprijin. Proiectele de reformă structurală vor răspunde nevoilor țărilor terțe eligibile care nu sunt asociate la programul Erasmus+ de a sprijini îmbunătățirea și inovarea sistemice și structurale sustenabile la nivelul sectorului învățământului superior. Mai exact, aceste proiecte vor aborda eforturile țărilor de a dezvolta sisteme coerente și durabile de învățământ superior pentru a răspunde nevoilor lor socioeconomice și, în cele din urmă, pentru a crea o economie bazată pe cunoaștere. Prin implicarea autorităților naționale competente (în special a ministerelor educației) din țările terțe care nu sunt asociate la program, a instituțiilor de învățământ superior, a instituțiilor de cercetare și a altor autorități/organisme și părți interesate relevante, aceste proiecte vor viza în special reformarea sistemelor de învățământ în țările terțe care nu sunt asociate la programul Erasmus+  

 

Cum se aplică?

Un proiect de Consolidare a capacităților va fi evaluat după următoarele criterii:

 • relevanță;
 • calitatea proiectului și a schemei de implementare;
 • calitatea echipei;
 • durabilitate, impact și diseminare.

În cadrul acțiunii cheie 2, instituțiile de învățământ superior din Moldova pot beneficia și de Alianțele pentru inovare și Parteneriatele pentru cooperare.  În cazul acestor acțiuni universitățile din țara noastră pot avea doar calitate de parteneri și trebuie să demonstreze valoarea adăugată a țării în proiect.

Se preconizează că proiectele dezvoltate în cadrul Acțiunii-cheie 2 vor avea ca efect dezvoltarea, transferul și/sau punerea în aplicare a unor practici inovatoare la nivel organizatoric local, regional, național sau european.